Den nye loven om pasientskadeerstatning  innebærer et såkalt objektivisert ansvar. Det innebærer at pasienter som lider et økonomisk tap grunnet pasientskade kan kreve erstatning dersom skaden skylles:

  • Svikt ved ytelsen av helsehjelp, selv om ingen kan lastes. Det er med andre ord, ikke lenger noe vilkår at det påvises uaktsomhet hos enkeltperson i forbindelse med tannbehandlingen.
  • Teknisk svikt ved apparat, redskap mv. som er brukt ved ytelsen av helsehjelp.
  • Smitte eller infeksjon, når dette ikke i hovedsak skyldes pasientens tilstand eller sykdom.
  • I tillegg kan det unntaksvis gis erstatning dersom skaden er spesielt stor eller uventet. Det er andre enkeltheter som ikke nevnes her. NPE dekker også menerstatning.

Det er  Norsk pasientskadeerstatning som står for saksbehandlingen av erstatningskrav.

Den nye ordningen betyr  at alle som vil drive privat tannlegevirksomhet har meldeplikt og må betale bidrag til Norsk pasientskadeerstatning.

Tilskuddet skal dekke skadebehandling, administrasjon og eventuelle erstatningsutbetalinger til pasienter.

Les mer om Norsk pasientskadeerstatning her www.npe.no