1 Garantiens formål

Garantien skal sikre pasienten dersom det oppstår problemer som følge av feil utført av tannlege og/eller tannteknisk laboratorium. En garanti er en avtale mellom pasienten og Hvite Smil AS.

1.1 Garanti i kortversjon

Garantien dekker tilfeller hvor en porselenskrone, MK-krone, protese, fylling, porselensinnlegg eller skallfasett blir ødelagt, skadet eller mistet, som et resultat av feil utført av tannlege og eller tannteknisk laboratorium. Garantien dekker ikke uforutsette rotbehandlinger, som iblant er nødvendig etter behandling. Forutsetninger for garantien er presisert under.

2 Dekningsområde

Pasienten må være klar over at tannbehandling ikke varer evig, og at arbeidet må vedlikeholdes gjennom årlige besøk hos tannlege. Hvis pasienten ikke sørger for jevnlig sjekk og rens av tenner, samt rengjøring med tannbørste og tanntråd, kan hun/han raskt befinne seg i samme situasjon som før behandlingen hos Hvite Smil. Vi kan naturlig nok ikke ta ansvar for problemer som måtte oppstå på grunn av mangelfull tannhygiene.

Garantien er kun gyldig for tannbehandling som er utført og fullført hos Hvite Smil. I spesielle tilfeller kan Hvite Smil se bort fra dette kravet, for eksempel hvis en pasient har fått utført implantatkirurgi i utlandet og ønsker å fullføre behandlingen hos oss. Vi kan da vurdere om garantien gjelder, forutsatt at implantatet er godt integrert og plassert på en slik måte at protetikkarbeidet kan gjøres på vanlig måte.

2.1 Garantiens varighet

Kroner og broer4 år
Innlegg og skallfasetter3 år
Implantatskrue5 eller 10 år *
Fyllinger1 år
Proteser1 år **

* Garantien er gitt av produsent. Mer info i pkt. 2.6.

** Garantien gjelder proteser som har skade pga feil fra tannlege eller tannteknisk laboratorium.

2.2 Hva garantien dekker

Hvis det oppstår et problem som er omfattet av garantien, dekker vi tannbehandling hos Hvite Smil AS.

Om et problem oppstår, må pasienten ta kontakt med og møte opp hos Hvite Smil i Drammen. Der vil vi sjekke hva problemet er, og hva som er årsaken. Deretter avtales videre behandling, samt om den inngår i garantien.

2.3 Hva garantien ikke dekker

Garantien dekker ikke reise til og fra klinikken.

Garantien er ikke gyldig i følgende tilfeller:

 • skader på tannbehandling, forårsaket av ulykker
 • skader som oppstår på bakgrunn av tannkjøttsykdommer
 • utvikling av tannkjøttsykdommer eller andre sykdommer i tenner/tannkjøtt
 • uforutsette rotbehandlinger etter tannbehandling
 • skader som oppstår på bakgrunn av vektøkning eller vekttap over en kort periode
 • mangelfull tannhygiene
 • skader som skyldes at pasienten ikke har fulgt tannlegens råd

2.4 Tilfeller hvor garantien ikke er gyldig

 • Garantien er ikke gyldig om pasienten informerer Hvite Smil for sent etter at korreksjoner er gjort på proteser.
 • Garantien er ikke gyldig om en pasient får kronisk sykdom og dette skaper problemer med protetikk.
 • Garantien er ikke gyldig om pasienten har mangelfull tannhygiene og dette forårsaker problemer med tannarbeid, som implantat, fasetter, proteser, porselenskroner, MK-kroner og fyllinger. Det er viktig at tannlegens råd blir fulgt.
 • Garantien er ikke gyldig om pasienten gir mangelfulle opplysninger om sin helsetilstand før tannbehandlingen starter.

2.5 Spesiell informasjon om garanti på porselenskroner, MK-kroner, implantatprotetikk og skallfasetter

Det er viktig å være klar over at garantien ikke er en ren ”fornøydhetsgaranti”. Det er for eksempel ikke mulig å få skiftet en porselenskrone gratis fordi man i ettertid ikke liker kronens utseende. Det finnes ingen angrefrist etter kroner eller fasetter er påsatt.

Før porselenskronen eller skallfasettet blir påsatt, må du godkjenne utseende, form og farge. Hvis du gjør det, blir krone/fasett limt fast og klinikken vil ikke bytte det som følge av klage på utseende.

Etter preparering for krone, bro, fasett, fylling eller porselensinnlegg, kan en tann i noen tilfeller få det som kalles et trauma. I slike tilfeller kan det være behov for en rotbehandling. Hvite Smil dekker ikke slike rotfyllinger, siden dette ikke er noe tannlegen kan forutse.

Hvis pasienten ikke oppsøker tannlege minst en gang hvert år etter behandling hos Hvite Smil, og ikke får utført en hygienisk rens hos tannlege/tannpleier minst en gang hver 12. måned, kan det oppstå betennelse i tannkjøttet. Om det oppstår betennelse i tannkjøtt på grunn av manglende oppfølgning fra pasientens side, vil ikke garantien gjelde.

2.6 Spesiell informasjon om garanti på implantatkirurgi

Ca 98 prosent av implantatkirurgien hos Hvite Smil er utført med suksess. Noen få opplever imidlertid at ett eller flere implantat blir utstøtt som følge av en kroppslig reaksjon. Hvite Smil reopererer alle 1 gang kostnadsfritt om dette skulle skje. De fleste produsenter gir garanti på sine implantater, i tilfeller hvor implantatene er skadet eller ødelagt på en slik måte at det utvilsomt skyldes en feil fra produsentens side. Dette er svært uvanlig, og i slike tilfeller vil den enkelte produsents retningslinjer gjelde.

Den reelle risikoen for utstøting av implantater begrenser seg til de seks første månedene etter kirurgien. Etter dette er risikoen liten, og eventuelle problemer som måtte oppstå kan ikke tilskrives feil fra tannklinikk eller kirurg.

Pasienten bør være klar over at røyking eller mangelfull munnhygiene vil kunne påvirke utfallet av implantatkirurgien negativt. Selv om røyking er en faktor som klart forverrer prognosen, gir vi de samme muligheter og garantier til røykere som til ikke-røykere. Det betyr at hvis implantater blir utstøtt under osseointegrasjonsfasen (når implantatet fester seg), vil du få tilbud om reoperasjon 1 gang per tapte implantat. Hvite Smil forbeholder seg retten til å avvike fra denne garantien når det gjelder røyking i de mest alvorlige tilfeller. Dette blir i så fall presisert i journalen.

Garantien gjelder ikke dersom implantater går tapt på grunn av sykdom hos pasienten etter at implantatet er osseointegrert, for eksempel om pasienten får periimplantitt. Dette skyldes en biologisk vevsrespons som tannlegen ikke kan klandres for.

Garantien forutsetter at du etter implantatkirurgi følger vår prosedyre med hensyn til videre behandling til avtalt tid.

NB! Hvis du opplever utstøting eller signaler på utstøting, må du kontakte Hvite Smil så raskt som mulig (se pkt. 4).

3 Pasientens plikter

Det er svært viktig at du går til regelmessige kontroller hos tannlege eller tannpleier etter behandling hos Hvite Smil. Resultatet kan ellers være at du etter en stund befinner deg i samme situasjon som før behandlingen, og uten gyldig garanti. Garantien gjelder bare hvis du oppsøker tannlege minst en gang i året. Dette må bekreftes av behandlende tannlege dersom du ikke lenger er pasient hos Hvite Smil.

4 Fremgangsmåte

Om du får problemer etter tannbehandling, må du snarest kontakte Hvite Smil. Husk at det er bedre å ta kontakt en gang for mye enn en gang for lite!